تماس با ما

امور مشتریان و رسیدگی به شکایات ۰۹۱۲۷۱۰۱۰۶۰

سرپرست شعب ۰۹۱۷۳۰۲۸۱۴۴

شعبه۱: هایپر فرش حجازی ۳۸۳۸۸۳۷۹ – ۳۸۳۸۸۴۷۵

شعبه۲: عفیف آباد ۳۶۲۹۰۳۱۹ – ۳۶۲۹۰۰۴۱

شعبه۳: پارامونت ۳۲۳۳۵۲۶۱ – ۳۲۳۳۱۹۹۶

شعبه۴: مشیر نو ۳۲۳۴۵۶۰۱ – ۳۲۳۴۵۶۰۲

شعبه۵: بعثت ۳۶۲۸۳۹۳۲ – ۳۶۲۸۳۹۳۳